Đánh giá kết quả công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
04/01/2024 08:46
   
Đánh giá kết quả công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thượng báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số: 09/2021/TT-BTP, ngày 15 tháng 11 năm 2021 của bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công văn số: 2256/UBND-TP, ngày 08 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Kỳ Anh về việc thực hiện quy trình hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thượng báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 như sau.

I. Sơ lược đặc điểm tình hình

1. Đặc điểm tình hình

- Địa điểm trụ sở. Tại thôn Trung Tiến, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

          - Những đặc điểm chính của địa phương

          Xã Kỳ Thượng thuộc xã miền núi nằm ở phía tây huyện Kỳ Anh, tổng diện tích đất tự nhiên 130,32km2, tổng số hộ hơn 2243 hộ với hơn 7296 nhân  khẩu;  cơ cấu hành chính gồm 12 thôn; Đảng bộ có 219 đảng viên; sinh hoạt trên 18 chi bộ. Phía bắc giáp xã Cẩm Minh, Cẩm Sơn (huyện Cẩm Xuyên), đông giáp xã Kỳ Tây, nam giáp xã Kỳ Sơn, tây giáp huyện Tuyên Hoá (tỉnh Quảng Bình). Nghề nghiệp chính của Nhân dân là sản xuất nông, lâm nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

2. Thuận lợi: Là xã có địa bàn vị trí địa lý nằm ở phía tây huyện Kỳ Anh diện tích đất tự nhiên rộng thuận lợi cho việc phát triển nông, lâm nghiệp; Lực lượng trong độ tuổi lao động đông. Nhiều chủ trương của Trung ương, tỉnh, huyện ban hành các chính sách phát triển kinh tế được triển khai đồng bộ, có hiệu quả cho việc phát triển nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

3. Khó khăn: Là địa phương có diện tích đất rộng, mật độ dân số thưa thớt, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp chủ yếu Nhân dân làm nông nghiệp, bình quân thu nhập trên đầu người đạt thấp nên việc tham gia học tập các văn bản pháp luật ít và chưa thường xuyên, các thiết chế và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tuyên truyền pháp luật còn thô sơ, hệ thống loa truyền thanh cơ sở của xã chưa được đảm bảo do vậy công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Xác định thực hiện nhiệm vụ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là mục tiêu quan trọng xuyên suốt và lâu dài nên cán bộ và nhân dân xã Kỳ Thượng quyết tâm đồng sức, đồng lòng cùng nhau xây dựng và giữ vững thành công xã đạt chuẩn Nông thôn mới và phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.

II. Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện

Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 09/2021/TT-BTp ngày 25/11/2021 của Bộ Tư pháp, Văn bản số 187/STP-PBGDPL ngày 07/3/2022 của Sở Tư pháp về hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, hướng dẫn của UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức quán triệt, hướng dẫn các xã tiếp tục thực hiện các tiêu chí “xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” năm 2023. Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Kỳ Thượng đã có Quyết định phân công cán bộ đầu mối phụ trách tiểu tiêu chí là đồng chí Nguyễn Minh Tiến - công chức Tư pháp - Hộ tịch.

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, UBND xã Kỳ Thượng đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ, quyết định phân công cán bộ tham mưu thực hiện các tiêu chí về TCPL trên địa bàn, nhờ đó việc thực hiện Tiểu tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng yêu cầu đề ra. Ý thức trách nhiệm của các cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, ý thức pháp luật của nhân dân được nâng cao. Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận thông tin về chính sách và pháp luật.

Ngay từ đầu năm UBND xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ, Công chức và người dân để nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Ban hành các kế hoạch về tuyên truyền các văn bản pháp luật đến cán bộ, Đảng viên và nhân dân, thông qua các hình thức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn, thông qua các hội nghị, giao ban của ủy ban và của các tổ chức, đoàn thể như kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm định kỳ hàng năm, kế hoạch tuyên truyền triển khai các văn bản Luật. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan ban ngành cấp trên về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.

2. Kết quả tự chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu

a) Đối với tiêu chí 1: Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 0/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/02 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 10/10 điểm.

b) Đối với tiêu chí 2: Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 05/06 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 01/06 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/06 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 28/30 điểm.

c) Đối với tiêu chí 3: Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 01/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/03 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 14/15 điểm.

d) Đối với tiêu chí 4: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 03/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/05 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 17/20 điểm.

đ) Đối với tiêu chí 5: Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 4/4 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 0/4 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/4 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí:  25/25 điểm.

3. Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 tiêu chí.

- Có 5/5 tiêu chí tiếp cận pháp luật đạt từ 50% trở lên tổng số điểm tối đa

- Tổng số điểm bị trừ: 06 điểm

b) Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí: 94/100 điểm.

c) Trong năm 2023 không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật và truy cứu trách nhiệm hình sự.

d) Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đáp ứng được 03/03 điều kiện.

Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật và kết quả cuộc họp UBND xã tự đánh giá: Đạt 94/100 điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

III. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề xuất giải pháp khắc phục

1. Thuận lợi

Việc triển khai thực hiện và đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã được sự quan tâm, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền đặc biệt là có sự hướng dẫn tận tình của lãnh đạo phòng Tư pháp huyện Kỳ Anh trong tổ chức triển khai thực hiện; bên cạnh đó được sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức trong thực hiện phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 được kịp thời, đúng quy định. Trong năm không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù trên địa bàn có tổ chức nhưng nội dung vẫn còn chưa cụ thể.

- Tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn xã vẫn còn chưa được kiềm chế toàn diện.

- Công tác công khai văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung có liên quan trực tiếp đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn chưa thực sự quan tâm.

- Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, liên quan đến toàn bộ hoạt động của UBND xã, bởi vậy đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tập trung cao độ, trí tuệ của mỗi cán  công chức, cùng với Cấp uỷ, ban cán sự các thôn mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. UBND xã phải có sự phân công rõ ràng nhiệm vụ của các công chức trong thực hiện tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật để đảm bảo sự phối hợp giữa các công chức trong thực hiện nhiệm vụ. Sự vào cuộc của hệ thống chính trị, cán bộ, công chức, viên chức chưa được quyết liệt, đồng bộ, còn thiếu chiều sâu.

- Khác với một số tiêu chí khác trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí phải thực hiện hàng năm và được tổ chức đánh giá, công nhận hàng năm; bởi vậy đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, lâu dài.

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND xã với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, với Ban cán sự các thôn cũng là một khâu quan trọng đảm bảo sự thành công trong xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Hiện nay với điều kiện công việc nhiều do đó một số công chức được phân công tham mưu thực hiện các Tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật trong một số thời điểm chưa đảm bảo thực hiện được đầy đủ nhiệm vụ được giao.

3. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục

- Đề nghị các cấp tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện nội dung tiêu chí Tiếp cận pháp luật tổ chức tập huấn rộng rãi cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức cốt cán để nội dung của tiêu chí được lan tỏa rộng rãi đến với mọi thành viên trong hệ thống chính trị hiểu được nhiệm vụ của mình chứ không phải là tiểu tiêu chí tiếp cận pháp luật của riêng ngành Tư pháp.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đặc biệt là trong các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

* Giải pháp.

- Đề nghị lãnh đạo các cấp có thẩm quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức, của cấp ủy, chính quyền cấp xã về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá tiếp cận pháp luật, trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm các cấp, các ngành trong việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL; hòa giải cơ sở để nâng cao điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

- Tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện xây dựng và triển khai thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật tại cơ sở.

IV. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện

1. Mục tiêu thực hiện

Nhằm tạo thuận lợi cho các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức tích cực và chủ động trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra; ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người dân được nâng lên. Các vụ việc được phát hiện và thực hiện hòa giải ngay từ cơ sở, từ đó hạn chế việc khiếu kiện, gửi đơn thư vượt cấp.

2. Kế hoạch thực hiện

- Tham mưu các cấp có thẩm quyền ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn đúng theo quy định được phấn cấp, ban hành đầy đủ, đúng quy định pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật được cơ quan có thẩm quyền giao, ban hành đúng quy định pháp luật các văn bản hành chính có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân tại địa phương. 

- Tiếp tục công khai các thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ theo đúng quy định pháp luật về tiếp cận thông tin và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Cung cấp thông tin theo yêu cầu kịp thời, chính xác, đầy đủ theo đúng quy định pháp luật về tiếp cận thông tin khi có yêu cầu.

- Tiếp tục tham mưu UBND xã ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tiếp tục triển khai các hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở phải thực sự có hiệu quả.

- Tiếp tục tham mưu các cấp có thẩm quyền tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tham mưu bố trí kinh phí Bảo đảm để thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở.

- Tổ chức rà soát, đánh giá, kiện toàn các tổ hòa giải đảm bảo đúng chất lượng theo quy định và tiếp tục rà soát, hướng dẫn thành lập các mô hình Tổ hòa giải kiểu mẫu trên địa bàn.

- Tham mưu làm tốt công tác Dân chủ tại cơ sở.

- Tham mưu làm tốt công tác tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của người dân.

- Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính.

- Tham mưu làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự về an toàn xã hội trên địa bàn.

V. Đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật và kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thượng tự đánh giá “Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” theo quy định.

Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thượng kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết định công nhận xã Kỳ Thượng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Kèm theo báo cáo này gồm có:

1. Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu;

2. Phiếu đánh giá về hình thức mô hình thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở;

3.Tờ trình đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

4. Bản tổng hợp kết quả đánh giá Về hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở./.

 

 Người đang truy cập: 29
 Tổng số truy cập: 2369512