KẾ HOẠCH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hƣớng sản xuất hàng hóa, góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững, giai đoạn 2024 - 2025 và định hƣớng đến năm 2030
08/05/2024 04:01
   
KẾ HOẠCH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo  hƣớng sản xuất hàng hóa, góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững,  giai đoạn 2024 - 2025 và định hƣớng đến năm 2030
KẾ HOẠCH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hƣớng sản xuất hàng hóa, góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững, giai đoạn 2024 - 2025 và định hƣớng đến năm 2030
 Tải file đính kèm 1            
 Người đang truy cập: 31
 Tổng số truy cập: 2369542