I. ĐẢNG ỦY - HĐND

1. Ông: Vũ Trung Tiến - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND

2. Ông: Trần Văn Trung – Phó bí thư Đảng ủy

3. Ông: Phan Anh Dũng - Phó chủ tịch HĐND

II. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Ông: Lê Văn Lãm - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

2. Ông: Nguyễn Xuân Mến - Phó chủ tịch UBND phụ trách kinh tế

3. Ông: Bùi Xuân Tiến – Phó chủ tịch UBND phụ trách văn xã

III. UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

1. Bà: Lê Thị Thanh Duyện - Chủ tịch

2. Ông: Lê Đức Bậm - Phó chủ tịch

IV. CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

1. VĂN PHÒNG HĐND - UBND :

Ông: Hồ Văn Thương

2. BAN TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Ông : Nguyễn Minh Tiến

Bà: Vũ Thị Hoài

3. BAN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Bà: Hoàng Thái Hòa

4. BAN CÔNG AN

Ông: Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng công an

Ông: Võ Đức Tú - Phó trưởng công an

Ông: Nguyễn Ngọc Thành - Công an viên thường trực

5. BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ

Ông: Văn Quang Thi – Quyền chỉ huy trưởng

6. BAN ĐỊA CHÍNH - NÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG

Ông: Nguyễn Hữu Khánh

Ông: Đoàn Văn Dũng

7. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI - CHÍNH SÁCH

Ông: Nguyễn Văn Khoa

Ông: Lê Văn Hướng

8. VĂN PHÒNG UBND

Bà: Đào Thị Khánh Huyền

Bà: Hồ Thị Linh Giang

V. CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

1. HỘI NÔNG DÂN XÃ

Chủ tịch : Ông Lê Đức Anh

Phó chủ tịch : Ông Lê Quang

2. HỘI PHỤ NỮ XÃ

Chủ tịch : Bà Nguyễn Thị Nhung

Phó chủ tịch : Bà Hoàng Thị Hà

3. HỘI CỰU CHIẾN BINH

Chủ tịch : Ông Lê Văn Thọ

4. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

Ông: Lê Đức Bậm

5. ĐOÀN THANH NIÊN

Bí thư: Ông Lê Phi Đa

 Người đang truy cập: 25
 Tổng số truy cập: 2370797