ỦY BAN NHÂN DÂN

KỲ THƯỢ NG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

DANH SÁCH VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ỦY BAN

TT

Họ và tên

Chức vụ, chức danh

Số điện thoại

Lê Văn Lãm

BT ĐU - CT HĐND

0989189887

Trần Văn Trung

PBTTT  Đảng ủy

0947670155

Vũ Trung Tiến

PBTDU, CT UBND xã

0972073399

Nguyễn Xuân Mến

PCT UBND xã

0912605626

Bùi Xuân Tiến

PCT UBND xã

01689198252

Lê Thị Thanh Duyện

CT UBMTTQ xã

Lê Đức Anh

CT Hội Nông dân

Phan Anh Dũng

PCT HĐND

0919107200

Lý Thị Toàn

Kế toán Tài chính

01694774427

Hồ Văn Thương

Văn phòng – Thống kê

01655727898

Văn Quang Thi

PCHT BCHQS

0364050569

Lê Văn Hướng

Văn hóa chính sách

0989593674

Nguyễn Hữu Khánh

Địa chính xây dựng

0888448828

Phạm Văn Toàn

Địa chính xây dựng

Nguyễn Thị Hằng

Tư pháp Hộ tịch

0941815498

Nguyễn Minh Tiến

Tư pháp Hộ tịch

01648616875

Nguyễn Văn Khoa

Văn hóa xã hội

0888582099

Nguyễn Thị Nhung

CT Hội Phụ nữ

Hoàng Thị Hà

PCT Hội Phụ nữ

0986027504

Lê Văn Thọ

CT Hội CCB

Lê Đức Bậm

Chủ tịch Hội NCT

0915515115

Lê Quang Vũ

PCT Hội Nông dân

01662063457

Lê Phi Đa

PBT ĐTN

0349808999

Nguyễn Văn Hoàng

Trưởng công an

Võ Đức Tú

Phó trưởng công an

Nguyễn Ngọc Thành

Công an viên thường trực

 Người đang truy cập: 20
 Tổng số truy cập: 2370838