KẾ HOẠCH Về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và xóa bỏ phong tục mừng Tân gia trên địa bàn xã giai đoạn năm 2024-2025 định hướng năm 2030
08/05/2024 03:42
   
KẾ HOẠCH Về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và xóa bỏ phong tục mừng Tân gia trên địa bàn xã giai đoạn năm  2024-2025 định hướng năm 2030
KẾ HOẠCH Về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và xóa bỏ phong tục mừng Tân gia trên địa bàn xã giai đoạn năm 2024-2025 định hướng năm 2030
 Tải file đính kèm 1            
Văn Khoa
 Người đang truy cập: 26
 Tổng số truy cập: 2370812