Hội nghị lấy ý kiến góp ý Cán bộ và Nhân dân vào dự thảo Luật đất đai "sửa đổi" trên địa bàn xã Kỳ Thượng
04/03/2023 08:42
   
Hội nghị lấy ý kiến góp ý Cán bộ và Nhân dân vào dự thảo Luật đất đai "sửa đổi" trên địa bàn xã Kỳ Thượng

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 333/STNMT-TTr ngày 02/02/2023 (sau khi thống nhất với các sở, ngành,địa phương liên quan) và xin ý kiến thống nhất của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiếnNhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

 Người đang truy cập: 31
 Tổng số truy cập: 2369456